QUYẾT ĐỊNH 4459/QĐ-UBND 2021 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4459/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐÔNG ANH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7550/TTrSTNMT-CCQLĐĐ ngày 12 thang 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 (Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính pháp lý, chính xác, điều kiện theo quy định của các danh mục dự án đề nghị UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh), như sau:

1. Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh: 02 dự án, diện tích 2,73 ha (Danh mục kèm theo);

2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh là: 52 dự án, diện tích 976,02 ha (Danh mục kèm theo);

3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021, cụ thể:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Din tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

18.568,12

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

8.381,87

45,14

1.1

Đất trồng lúa

LUA

6.806,65

36,66

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC

6.706,78

36,12

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

622,77

3,35

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

201,76

1,09

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

211,77

1,14

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

9.950,98

53,59

2.1

Đất khu công nghiệp

SKK

311,40

1,68

2.2

Đất cụm công nghiệp

SKN

196,71

1,06

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

190,76

1,03

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

644,03

3,47

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.922,98

15,74

Đất cơ sở y tế

DYT

122,62

0,66

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

232,20

1,25

Đất cơ sở thể dục thể thao

DTT

216,76

1,17

Đất giao thông

DGT

1.697,96

9,14

Đất thủy lợi

DTL

428,36

2,31

2.6

Đất ở tại nông thôn

ONT

2.920,80

15,73

2.7

Đất ở tại đô thị

ODT

763,53

4,11

2.8

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

21,51

0,12

2.9

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

281,65

1,52

3

Đất chưa sử dụng

CSD

235,27

1,27

4. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 12/03/2021 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– TT Thành ủy;
– TT HĐND TP;
– UB MTTQ TP;
– Chủ tịch, các PCT UBND TP;
– VPUB: P.ĐT;
– Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Đông

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2020 CỦA HĐND THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Quyết định số 4459/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Đơn vị, tổ chức đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ lý do đề nghị loại bỏ

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã, thị trấn

1

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Kim Tiên, xã Xuân Nộn đến đê sông Cà Lồ

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,27

0,89

1,27

Đông Anh

Xuân Nộn

Tạm dừng triển khai, đề nghị bỏ ra ngoài danh mục

2

Xây dựng trường tiểu học Nam Hồng 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,46

1,00

1,46

Đông Anh

Nam Hồng

Tạm dừng triển khai, đề nghị bỏ ra ngoài danh mục

Tổng cộng

 

 

2,73

1,89

2,73

 

 

 

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Quyết định số 4459/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích SDD (Mã loại đất)

Cơ quan, tổ chức, người đăng ký

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý của dự án

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã, thị trấn

A

Các dự án nằm trong Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố

657,72

46,94

484,34

 

 

 

I

Các dự án thuộc biểu 2A (Các dự án vốn ngân sách thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất)

126,96

33,17

126,50

 

 

 

1

Đầu tư các hạng mục hoàn thiện trường mầm non Hoa Lâm, xã Mai Lâm

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,15

0,99

1,15

Đông Anh

Mai Lâm

– Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 ca huyện Đông Anh;

– Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

2

Xây dựng trường tiểu học chất lượng cao huyện Đông Anh

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,85

1,80

1,85

Đông Anh

Uy Nỗ

– Văn bản 46/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt ch trương

– Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh (Phụ lục số 04)

– Văn bản số 156/QLĐT-QH của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về thông tin địa điểm quy hoạch thực hiện dự án

– Quyết định số 7851/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 ca UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

3

Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Nam Hà đến trục kinh tế miền Đông, xã Liên Hàhuyện Đông Anh.

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

3,70

2,17

3,70

Đông Anh

Liên Hà

– Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;

– Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

– Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh; phê duyệt bản vẽ thi công – dự toán xây dựng dự án Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Nam Hà đến đường trục kinh tế miền Đông xã Liên Hàhuyện Đông Anh.

4

Chỉnh trang, ci tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ nút giao đường sắt Hà Nội – Lào Cai đến ngã tư Nguyên Khê)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

3,80

 

3,80

Đông Anh

Nguyên Khê; Thị trấn Đông Anh

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

Quyết định số 7371/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

5

Chỉnh trang, ci tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ ngã tư Nguyên Khê đến cầu Phù Lỗ)

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,20

 

2,20

Đông Anh

Nguyên Khê;

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên đa bàn huyện Đông Anh

Quyết định số 7372/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

6

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường LK53 (ven sông Ngũ Huyện Khê) đến hết thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh theo quy hoạch

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,90

2,00

2,90

Đông Anh

Dục Tú

– Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

– Quyết định số 7709/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

7

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Nguyên Khê qua phía Đông thôn Cán Khê và xóm Núi đến đường gom sông Đào Nguyên Khê

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,30

1,57

2,30

Đông Anh

Nguyên Khê

– Quyết định số 5111/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

– Quyết định số 7710/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

8

Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao và khớp nối hạ tầng khu vực xóm Hậu Uy Nỗ

DTT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,07

1,01

2,07

Đông Anh

Uy Nỗ

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;

Văn bản số 2033/UBND-QLĐT ngày 25/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc.

Quyết định số 7979/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

9

Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

3,50

3,50

3,50

Đông Anh

Liên Hà

Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; Quyết định số 7582/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 8343/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

10

Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

2,70

2,70

2,70

Đông Anh

Liên Hà

Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; Quyết định số 7581/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 8342/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

11

Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

1,60

1,60

1,60

Đông Anh

Liên Hà

Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; Quyết định số 7583/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 8344/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

12

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương

ONT

Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh

3,37

3,37

3,37

Đông Anh

Tiên Dương

Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh; Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt cập nhật một số nội dung và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện Đông Anh;

– Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

13

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A7, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

9,07

6,50

9,07

Đông Anh

Uy Nỗ

– Văn bản số 69/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đu tư; Quyết định số 8251/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án;

– Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Đông Anh;

– Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.

14

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

15,75

 

15,75

Đông Anh

Uy Nỗ

– Văn bản số 96/HĐND-TT ngày 02/11/2017 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

– Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500

– Quyết định số 8250/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án

15

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A8, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

ONT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

14,69

 

14,69

Đông Anh

Uy Nỗ

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh. QĐ số 6647/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND huyện phê duyệt qh 1/500

16

Xây dựng trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Tiên Dương

Tên cũ: Xây dựng trung tâm hành chính xã Tiên Dương huyện Đông Anh

TSC

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,37

1,00

1,37

Đông Anh

Tiên Dương

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.

Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

17

Xây dựng trường mầm non xã Vĩnh Ngọc

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

0,50

 

0,50

Đông Anh

Vĩnh Ngọc

– Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;

– Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh.

– Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

18

Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,33

1,00

1,33

Đông Anh

Uy Nỗ

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/08/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh trong đó có dự án: Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 7970/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2;

19

Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

3,23

2,50

3,23

Đông Anh

Hải Bối

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của Hội đng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đu tư dự án: Xây dựng Trường tiểu học Hải Bối 2;

Văn bản số 3179/UBND-QLĐT ngày 31/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc dự án Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2

20

Xây dựng trường mầm non Thị trấn 1

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

0,97

0,97

0,97

Đông Anh

Nguyên Khê và Thị trấn Đông Anh

– Các nghị quyết của HĐND huyện Đông Anh: số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh; số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;

– Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 ca UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

21

Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thụy Lâm.

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

0,17

 

0,17

Đông Anh

Thụy Lâm

– Nghị Quyết 01/NQ/HĐND ngày 16/01/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư.

– Nghị Quyết 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư.

– QĐ số 7600/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 phê duyệt dự án đầu tư.

– QĐ số 5814/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 phê duyệt thiết kế BVTC-dự toán.

22

Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

DTL

Ban QLDA ĐTXD công trình cấp thoát nước và môi trường Hà Nội

15,26

 

15,26

Đông Anh

Vĩnh Ngọc, Hải Bối

Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

23

Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh

DTL

Ban QLDA ĐTXD công trình cấp thoát nước và môi trường Hà Nội

30,60

 

30,60

Đông Anh

Vĩnh Ngọc, Hải Bối

Quyết định số 6120/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh, Hà Nội

24

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu giá QSD đất (Khu số 1) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ

ONT

UBND xã Uy Nỗ

0,04

0,04

0,04

Đông Anh

Uy Nỗ

– Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Biên bản định vị mốc ngày 05/1/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Uy Nỗ.

– Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 ca UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

25

Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất

ONT

UBND xã Kim Nỗ

0,46

0,46

 

Đông Anh

Kim Nỗ

Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 8/2/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

Quyết định số 9566/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án

26

Xây dựng trường THCS Nguyên Khê

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh

1,71

 

1,71

Đông Anh

Xã Nguyên Khê

– Quyết định số 5958/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/500 Trung tâm xã Nguyên Khê;

– Quyết định số 8071/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 ca UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường trung học cơ sở Nguyên Khê

27

Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, Hà Nội

ONT

Trung tâm PTQĐ

0,68

 

0,68

Đông Anh

Hải Bối

– Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đau tư Dự án Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, Hà Nội;

– Văn bản số 5500/VP-ĐT ngày 06/7/2020 của UBND Thành phố v/v địa điểm tái định cư phục vụ GPMB tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

II

Các dự án thuộc biểu 2B (Các dự án ngân sách dân sinh bức xúc, trọng điểm thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất)

87,35

13,76

15,85

 

 

 

28

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trạm xử lý nước thải qua thôn Cổ Điển lên đê sông Hồng, xã Hải Bối theo quy hoạch

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1,30

 

1,30

Đông Anh

Hải Bối

Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 27/01/20210 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

29

Công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm

DKV

UBND huyện Đông Anh

71,70

 

0,20

Đông Anh

Nguyên Khê; Tiên Dương; Thị trấn Đông Anh

Quyết định số 4514/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND TP Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho UBND huyện Đông Anh làm chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn huyện Đông Anh

30

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu giá QSD đất (Khu số 2) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ

ONT

UBND xã Uy Nỗ

0,13

0,13

0,13

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

31

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu giá QSD đất (Khu số 3) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ

ONT

UBND xã Uy Nỗ

0,42

0,42

0,42

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định số 8687/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

32

dựng HTKT khu đất X2 thôn Bắc, xã Kim Nỗ

ONT

UBND xã Kim Nỗ

0.47

0.47

0.47

Đông Anh

Kim Nỗ

– Quyết định số 8694/QĐ-UBND ngà12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

– Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Bắc, xã Kim Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất.

33

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ xen kẹt phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú, huyện Đông Anh

ONT

UBND xã Dục Tú

0.37

0.37

0.37

Đông Anh

Dục Tú

– Quyết định số 6384/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích khu đất thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú, huyện Đông Anh ghtại Quyết định số 5162/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của UBND thành phố;

– Quyết định số 5162/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 về việc thu hồi 14.116m2 đất tại 05 khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư xã Dục Tú, huyện Đông Anh; Giao UBND huyện Đông Anh để đầu tư xây dựng HTKT, tổ chức đấu giá QSD đất làm nhà ở;

34

dựng trường mầm non Họa My

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

1.07

1.07

1.07

Đông Anh

Vĩnh Ngọc

– Các Nghị quyết của HĐND huyện Đông Anh: số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh: số 31/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh

– Văn bản số 148/QLĐT-QH3 ngày 15/4/2021 của phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh về việc góp ý tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án: Xây dựng trường mầm non Họa My, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh

35

Xây dựng tuyến đường nối trục từ Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh

DGT

Ban QLDA ĐTXD Huyện

7.26

6.67

7.26

Đông Anh

Tiên Dương; Thị trấn Đông Anh

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND thành phố Hà Nội

Quyết định số 5463/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường

36

Xây dựng trường THPT Nguyên Khê

DGD

Ban QLDA ĐTXD Huyện

2,28

2,28

2,28

Đông Anh

Nguyên Khê; Thị trấn Đông Anh

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có dự án Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh; Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài, tỷ lệ 1/500-Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3

37

Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh

DGD

Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh

2,36

2,36

2,36

Đông Anh

Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có dự án Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh;

III

Các dự án thuộc biểu 3 (Các dự án ngoài ngân sách thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất)

76,46

0,00

46,19

 

 

 

38

Cụm công nghiệp Dục Tú, xã Dục Tú

SKN

Công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội

15,00

 

15,00

Đông Anh

Dục Tú

QĐ số 5837/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

39

Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm

SKN

Công ty TNHH Tập Đoàn xây dựng Thanh Bình

17,00

 

17,00

Đông Anh

Thụy Lâm, Vân Hà

5838/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND TPHN thành lập cụm công nghiệp Thụy Lâm, huyện Đông Anh; 3140/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; VB số 74/BC-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện Đông Anh xác nhận đã GPMB được 72% tổng diện tích.

40

Dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại ô đất CT3, CT4, khu đô thị mới Kim Chung;

ONT

Liên doanh

3,70

 

1,00

Đông Anh

Kim Chung

Quyết định số 7407/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND TP về điều chỉnh chủ trương đầu tư.

41

Dự án GPMB xây dựng Tổ hợp y tế – Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao tại Hà Nội

DYT

Công ty cổ phần phát triển y tế quốc tế TH

40,76

 

13,19

Đông Anh

Tiên Dương

– QĐ số 8511/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư;

– QĐ số 6230/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về việc giao nhiệm vụ GPMB cho UBND huyện Đông Anh

– QĐ số 61/2015/QĐ-TTg ngày 29/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ (về cơ chế chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp)

IV

Các dự án trong biểu 4 (Các dự án thu hồi đất để thc hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư)

366,95

0,00

295,80

 

 

 

42

Xây dựng khu đô thị mới G10

ODT

UBND huyện Đông Anh

20,60

 

20,60

Đông Anh

Kim Nỗ

Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài, tỷ lệ 1/500 – Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3;

– Thông báo số 96/TB/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Đông Anh;

– Văn bản số 50-CV/BCS ngày 21/01/2021 của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành ủy tại cuộc làm việc với huyện Đông Anh;

– Thông báo số 128/TB-VP ngày 12/3/2021 của UBND Thành phố về việc kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông tại cuộc họp nghe các Sở, ngành Thành phố báo cáo về đề xuất của Huyện ủy Đông Anh liên quan đến công tác đầu tư trên địa bàn Huyện thực hiện Thông báo số 96/TB/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy Hà Nội – Thông báo kết luận số 176-TB/TU ngày 19/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố và việc triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 96/TB/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy; Thông báo số 362/TB-VP ngày 23/06/2021 của UBND Thành phố

– Văn bản số 2487/KH&ĐT-NNS ngày 15/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề xuất một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện Đông Anh.

43

Xây dựng khu đô thị mới G12

ODT

UBND huyện Đông Anh

39,70

 

39,70

Đông Anh

Mai Lâm

44

Xây dựng khu đô thị mới G13

ODT

UBND huyện Đông Anh

44,20

 

44,20

Đông Anh

Đông Hội, Mai Lâm

45

Xây dựng khu đô thị mới G17

ODT

UBND huyện Đông Anh

20,60

 

20,60

Đông Anh

Nam Hồng

46

Xây dựng công viên thể dục thể thao

CCC; DTT

UBND huyện Đông Anh

170,70

 

170,70

Đông Anh

Vân Nội

47

Khu công nghệ thông tin tập trung Đông Anh (điều chỉnh tên theo Quyết định 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố)

SKC

UBND huyện Đông Anh

71,15

 

 

Đông Anh

Nguyên Khê, Tiên Dương, thị trấn

– Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500 – Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3;

– Thông báo số 3606/VP-ĐT ngày 23/04/2021 và thông báo số 332/TB-VP ngày 09/6/2021 của UBND Thành phố;

‘Dự án có tên cũ: xây dựng hạ tầng Khu công viên phần mềm được cập nhật trong danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018, đến nay đã hoàn thành GPMB tuy nhiên dự án phải điều chỉnh tên theo Quyết định 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố; Đề nghị cho phép cập nhật điều chỉnh để thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2020

B

Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố

318,30

0,00

0,00

 

 

 

48

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Anh

SKK

Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

300,00

 

 

Đông Anh

các xã: Nguyên Khê, Xuân Nội, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh

Văn bản số 4624/BKHĐT-QLKKT ngày 15/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý kiến về dự án Khu công nghiệp Đông Anh;

Văn bản số 7623/VP-KT ngày 22/7/2021 của Văn phòng UBND Thành phố giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ trì; Văn bản số 574/BQL-QLĐT ngày 16/4/2020 và số 1247/BQL-QLĐT ngày 26/7/2021 của Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

49

Bãi đỗ xe kết hợp các dịch vụ phụ trợ Kim Chung Park tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh

SKC

Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

1,25

 

 

Đông Anh

Kim Chung

các Văn bản số: 2328/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 1711/SCT-QLTM ngày 22/4/2021 của Sở Công Thương; 1518/KH&ĐT-NNS ngày 16/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 1717/QHKT-P2+HTKT ngày 28/4/2021 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; 2229/STC-TCĐT ngày 15/4/2021 của Sở Tài chính; 1708/SGTVT-KHTC ngày 23/4/2021 của Sở Giao thông Vận tải; 14177/CTHN-QLĐ ngày 04/5/2021 của Cục Thuế Hà Nội; 1498/UBND-TCKH ngày 28/5/2021 của UBND huyện Đông Anh.

50

Khu cây xanh và dịch vụ du lịch sinh thái Anh Sang tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh

PNK

Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

3,51

 

 

Đông Anh

Xuân Canh

các Văn bản số: 3007/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 2247/SCT-KHTCTH ngày 21/5/2021 của Sở Công Thương; 1877/KH&ĐT-NNS ngày 14/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 2192/QHKT-P2 ngày 24/5/2021 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; 2891/STC-TCĐT ngày 18/5/2021 của S Tài chính; 415/SDL-QHPTTNDL ngày 10/6/2021 của Sở Du lịch; 16409/CTHN-QLĐ ngày 17/5/2021 của Cục Thuế Hà Nội; 1429/UBND-TCKH ngày 26/5/2021 của UBND huyện Đông Anh.

51

Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch – Telin, huyện Đông Anh

TMD

Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

6,30

 

 

Đông Anh

Đại Mạch

Văn bản số 6858/VP-ĐT ngày 07/7/2021 của Văn phòng UBND Thành phố; các Văn bản số: 3861/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 785/SCT-QLTM ngày 25/2/2021 của Sở Công Thương; 842/KH&ĐT-NNS ngày 08/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 1198/QHKT-P2 ngày 02/4/2021 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; 1439/STC-TCĐT ngày 12/3/2021 của Sở Tài chính; 7696/CTHN-QLĐ ngày 16/3/2021 của Cục Thuế Hà Nội; 976/UBND-TCKH ngày 13/4/2021 của UBND huyện Đông Anh.

52

Khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khe người cao tuổi kết hp cây xanh, hồ điều hòa tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh

DYT

Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013

7,24

 

 

Đông Anh

Nguyên Khê

các Văn bản số: 8571/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 9195/SXD-QLXD ngày 05/10/2020 của Sở Xây dựng; 5189/KH&ĐT-NNS ngày 16/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 5363/QHKT-P2 ngày 05/11/2020 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; 6707/STC-TCĐT ngày 15/10/2020 của Sở Tài chính; 90905/CT-QLĐ ngày 14/10/2020 của Cục Thuế Hà Nội; 2411/UBNDTCKH ngày 09/10/2020 của UBND huyện Đông Anh.

 

Tổng

 

 

976,02

46,94

484,34

 

 

 

 

Nguồn: thuvienphapluat.vn